Τι γίνεται σε περιπτώσεις τεχνικής δυσλειτουργίας ή κακής ποιότητας στη μετάδοση του εικονικού γεγονότος;

Σε περίπτωση που εμφανιστεί οποιαδήποτε τεχνική, ηλεκτρονική ή άλλη κρίσιμη δυσλειτουργία που θα επηρεάσει το εικονικό γεγονός με οποιονδήποτε τρόπο, τα στοιχήματα επί του γεγονότος αυτού καθίστανται άκυρα και επιστρέφονται. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα έχει διαμορφωθεί και ακολούθως καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της Kaizen. Σε οποιαδήποτε περίπτωση έγκυρο αποτέλεσμα θεωρείται αυτό που έχει διαμορφωθεί και καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων της Kaizen.

Λόγω της φύσης της σύνδεσης και της μετάδοσης των δεδομένων είναι πιθανό, παρά την επιτυχή διαμόρφωση και καταχώρηση στη βάση δεδομένων της Kaizen του αποτελέσματος του εικονικού γεγονότος, το γεγονός αυτό, λόγω τεχνικών ή οποιονδήποτε άλλων περιορισμών, να μη μεταδίδεται σε επαρκή ποιότητα ή και καθόλου. Στην περίπτωση αυτή,το αποτέλεσμα του εικονικού γεγονότος θεωρείται έγκυρο και τα στοιχήματα ισχύουν κανονικά, καθώς αυτό έχει ήδη διαμορφωθεί και καταχωρηθεί στη βάση. Αντιστοίχως, στις περιπτώσεις όπου η ροή ή ακόμη και ο σχολιασμός ενός εικονικού γεγονότος είναι εκτός συγχρονισμού, όλα τα στοιχήματα παραμένουν σε ισχύ.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
1 στους 1 το βρήκαν χρήσιμο